Planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie żłobka lub klubu malucha?

Szkoda Twojego czasu- my zrobimy to za Ciebie.

Żłobek i klub dziecięcy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016r. poz 157 ze zm).

Zapraszamy na godziną konsultację oraz do podpisania umowy na wykonanie dokumentacji konkursowej.

Termin składania wniosków: od 10-03-2017 do 24-03-2017

zlobek-klub-dotacja-2017

PROJEKT “MIĘKKI” ZW. Z UTRZYMANIEM MIEJSC

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.

nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1 lub 3).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem (wsparcie finansowane z EFS): 46 243 394,00 PLN

Minimalna wartość projektu – 50 000,00 PLN

Wkład własny – 15%, jeśli uwzględnić wkład z wpłat rodziców / kosztów pośrednich / wkładów nierzeczowych – dofinansowanie nawet do 100%

 

POZA POWYŻSZYM, W III.KW KONKURS NA INWESTYCJE:

Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja zw. z rozbudową miejsc.

Dofinansowanie 85%.

Ogłoszenie w III.kw.

Projekt inwestycyjny w ramach Poddziałania 9.1.2. Infrastruktura społeczna, dedykowany żłobkom i klubom malucha na rozbudowę, modernizację istniejącego obiektu oraz jego doposażenie.

> planowane ogłoszenie konkursu – III kwartał 2017 r.

Zasada komplementarnści:

Zachowując zasadę komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym zakresem/przedmiotem projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

> Pula środków przeznaczonych na to poddziałaniew ramach konkursu: 20 000 000,00 zł

Typy projektów:

 1. a) inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej i do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób zależnych),
 2. b) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury usług społecznych, powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług – remont, przebudowa,

adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku, zakup wyposażenia,

 1. c) wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej, oraz poprawa infrastruktury pieczy zastępczej i przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w kierunku rodzinnej pieczy zastępczej – remont, przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku, zakup wyposażenia,
 1. wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów wsparcia dziennego dzieci w wieku do lat 3, (np. żłobki, kluby dziecięce) oraz działań na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach (wyposażenie, dostosowanie, adaptacja, w uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów).

Beneficjenci:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 3. organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie,
 4. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 1. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 2. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych

inwestycji.

 1. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Wkład własny : 15%

 

Minimalna wartość projektu:

Projekty inwestycyjne – minimalna wartość 100 tys. PLN.

Zakup wyposażenia – minimalna wartość 50 tys. PLN.

 

> Nie jest finansowana infrastruktura opieki instytucjonalnej.

*Opieka instytucjonalna – usługi świadczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) dla więcej niż 14 osób.

> Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz że potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

> Preferowane jest wsparcie infrastruktury, służącej zwiększaniu dostępności do usług świadczonych w lokalnej społeczności

> Projekty dotyczące inwestycji w nową infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 w pierwszej kolejności są realizowane w powiatach, w których taka infrastruktura nie występuje,236 a potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym w perspektywie kolejnych 3 lat.