Doctor close-up

Dotacje unijne na placówki ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia WRPO.

9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Termin składania wniosków:  od 31 marca 2017 r. do 08 maja 2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów które będą się kwalifikowały do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);
 2. w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki budżetowe,
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej

i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

z wyłączeniem podmiotów które będą się kwalifikowały do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 2. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty, podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i lokalnym, polegające m.in. na:

 1. przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac

remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami;

 1. wyposażeniu w sprzęt medyczny;
 2. rozwiązaniach z zakresu IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Wsparcie otrzymają podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą się kwalifikowały się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego; podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia).

Minimalna wartość projektu:

 1. a) 500 000,00 PLN (projekty, których przedmiotem jest przeprowadzenie, niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo – budowlanych),
 2. b) 250 000,00 PLN (zakup wyposażenia).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Wkład własny – 15 % (W ramach projektu nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu).

 • Projekt jest realizowany wyłącznie w podmiocie posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu, a w przypadku projektu przewidującego rozwój działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie, pod warunkiem zobowiązania się tego podmiotu do posiadania takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.
 • Jeżeli w związku z zakresem rzeczowym projektu przewidywany jest rozwój działalności

medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie, Beneficjent jest zobowiązany

do posiadania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

w zakresie zbieżnym z zakresem projektu. W przypadku braku przedmiotowej umowy, umowa

o dofinansowanie projektu ulega rozwiązaniu, a wypłacone wcześniej dofinansowanie projektu

Beneficjent zobowiązany jest zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. W przypadku braku powyższej umowy w części okresu trwałości projektu, wypłacone wcześniej dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest zwrócić proporcjonalnie, w odniesieniu do okresu nie objętego finansowaniem świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Powyższe postanowienia stanowią element umowy o dofinansowanie, kształtujące jej treść.

 • Budowa nowych obiektów ochrony zdrowia, rozbudowa placówek lub zwiększenie liczby łóżek będzie dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. Co do zasady, infrastruktura wytworzona w ramach projektu może być wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Projekty mogą być realizowane jedynie jeśli dotyczą:
 1. a) świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego, i mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne), oraz wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb regionalnych*,
 2. b) świadczeń zdrowotnych istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci, a także dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

*-  Jeśli zostaną zdiagnozowane takie potrzeby, inwestycje prowadzone w ramach tego narzędzia mogą dotyczyć także podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Z uwagi na charakter świadczeń realizowanych w POZ, inwestycje prowadzone w ramach tego typu projektu mogą być ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.