BGK z 17 bankami uruchamia kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs w ramach “Kredytu na innowacje technologiczne” i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Całkowita wartość środków na dofinansowanie innowacyjnych projektów wynosi 422 mln euro (prawie 1,8 mld zł) “Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie “Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP. Nabór wniosków konkursowych potrwa od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

– W nowym programie wprowadzonych zostało szereg usprawnień: skrócony czas oceny wniosków, więcej pieniędzy na każdy projekt i rozszerzenie możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji. Bardzo ważna zmiana dotyczy także zasady składania wniosków – warunek “kto pierwszy ten lepszy” zastąpi zasada “kto najlepiej spełni postawione kryteria”. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają najbardziej innowacyjne technologie – mówi Radosław Stępień, wiceprezes zarządu BGK.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Zmiany dla wnioskodawców

“Kredyt na innowacje technologiczne” w nowej odsłonie wprowadza wiele zmian dla wnioskodawcy. Przede wszystkim po pierwsze przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić wydatków na opinie o nowej technologii. Funkcje te przejmie ocena innowacyjności przez panel ekspertów w BGK.

Po drugie, zmieniono formułę konkursu, rezygnując z naboru projektów o charakterze ciągłym, w którym liczyła się kolejność przyjmowanych wniosków. Teraz będzie obowiązywał system rankingowania projektów. Wsparcie otrzymają projekty najlepsze, a nie szybko złożone.

Po trzecie – po sukcesie tej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie – podniesiono o 50 proc. maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.

– “Kredyt na innowacje technologiczne” polega na połączeniu kredytu bankowego z dotacją. System został opracowany w taki sposób, by kompetencje i zasoby w BGK i bankach komercyjnych nie dublowały się. Banki komercyjne zweryfikują inwestycje pod kątem wykonalności ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej oraz udzielą kredytu na realizację inwestycji technologicznej, a BGK zapewni by dofinansowanie, w formie częściowej spłaty tego kredytu, otrzymały najbardziej innowacyjne projekty – dodaje Partycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w BGK.

 

Kredytów inwestycyjnych w programie będą udzielały następujące banki: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millenium, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, BOŚ Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank, SGB-Bank i zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Premia Technologiczna jest formą wsparcia finansowego udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorcom lub osobom fizycznym korzystającym z Kredytu Technologicznego, z przeznaczeniem na częściową spłatę Kredytu Technologicznego udzielonego przez komercyjny bank handlowy. Premia technologiczna wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie w banku kredytującym, a wypłata premii może być zaliczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego.

Premia Technologiczna jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730).

Kwota przeznaczona na Premie Technologiczne udzielane w latach 2007-2013 wynosi 409 850 588 EUR (obecnie ponad 1,7 mld PLN).

Jakie rodzaje wydatków mogą być dofinansowane?
Wykaz wydatków kwalifikowanych (zgodnie z Art. 10 ust. 5 i 7 Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz, 730 z późn. zm.).

Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone przez przedsiębiorców realizujących tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, wydatki na:
zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków, o których mowa w ppkt 2)–8) i pkt 2, pod warunkiem że:
przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień nabycia,
w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
zakup budynku, budowli lub ich części, pod warunkiem że:
przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
zakup lub wytworzenie środków trwałych innych niż określone w ppkt 1) i 2), z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

– będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
– będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
– będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie,
– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;
raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
– raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w ppkt 6) lub wartości niematerialnych i prawnych z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
– pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.
Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Okres kwalifkowalności wydatków rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Jaki jest poziom przyznawanej Premii Technologicznej?
Udział Premii Technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizowaną inwestycją, ustalony jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006.190.1402)
Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 000 000 PLN.

Wkład własny Kredytobiorcy
Kredyt Technologiczny może być udzielony do wysokości 75% wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej.
Wartość przyznanej premii będzie wynikała z pomnożenia całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych przez wskaźnik pomocy regionalnej, w kwocie nie wyższej niż 4 mln zł. Natomiast na konto kredytu zostanie przelana premia w kwocie nie wyższej niż wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowane pomnożonych przez wskaźnik pomocy regionalnej. De facto premia może spłacić kapitał kredytu, więc ważna jest kwota kapitału kredytu pozostała do spłaty w momencie wypłacania premii technologicznej. Dlatego wspomniana w pytaniu „górna granica” wkładu własnego zależy zarówno od poziomu pomocy regionalnej jak i czasu realizacji projektu – harmonogramu spłaty kredytu.
Od kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie (udzielenie Premii Technologicznej) w ramach Działania 4.3 PO IG rozpoczął się 1 lipca 2009 r. i będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania się budżetu dla Działania 4.3 PO IG przewidzianego na rok 2012

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą ubiegania się o Kredyt Technologiczny (I ETAP) oraz przyznawania Premii Technologicznej (II ETAP) na stronach naszego Banku.
Nasi Doradcy oraz pracownicy oddziałów i placówek Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w skompletowaniu wszelkiej dokumentacji związanej z udzieleniem Kredytu Technologicznego oraz wnioskowaniem o przyznanie Premii Technologicznej.