RP- Export Sp. z o.o. przygotowuje plany rozwoju eksportu na rynki zagraniczne.

doradztwo_940_260

w ramach działania WRPO 1.4.1

przygotujemy Plan Rozwoju Eksportu – zgodnie z założeniami
Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
2. Analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
3. Informację o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej wynikiem analizy),
4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
6. Opis celów i strategii eksportowej,
7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej,
8. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
9. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan rozwoju eksportu powinien w szczególności zawierać:
1) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
2) badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;
3) wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w § 45, które będą realizowane przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

RP- Export sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do współpracy.

RP- Export-plan-rozwoju-eksportu

 

Plany Rozwoju Eksportu stworzony przez FVG Doradztwo Gospodarcze® dla beneficjentów działania POIG 6.1 od strony formalnej zawiera następujące elementy:

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
 • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej,
 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych,
 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
 • opis celów i strategii eksportowej,
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej,
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia MRR z dnia 2 lutego 2009,
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

 

Plan Rozwoju Eksportu w sposób kompleksowy określa strategię eksportową do realizacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu zamieszczona jest informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).